برنامه راهبردی دانشگاه


بیانیه چشم انداز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در افق 1404
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 1404 دانشگاهی است تخصصی و پیشرو، دارای مرجعیت علمی ممتاز، دارای هويت اسلامی- ايرانی، سرآمد در تربیت متخصصانی متعهد، خلاق و نوآور و کارآفرين، گستراننده مرزهای دانش در مقیاس جهانی، کوشا در پژوهش نافع و تقاضامدار متناسب با نیازهای استانی و ملی، توسعه علوم و فناوری برتر مبتنی بر سازوکارهای پیوند با صنعت، تجاری سازی و کارآفرينی دانشگاهی از طريق شرکت های دانش بنیان برای ثروت آفرينی، رقابت جو و ارزش افزا، در خدمت آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، اهداف پیشرفت کشور و توسعه پايدار دانش بنیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبتنی بر توان سرزمین، نشر دهنده دانش و ترویج علوم کاربردی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، در تعاملی پويا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی و برخوردار از جايگاه نخست در بین موسسات تخصصی آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و موسسات آموزش عالی شمال شرق کشور، جايگاه ممتاز در بین 30 دانشگاه و موسسه پژوهشی زير مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برتر کشور، 250 موسسه آموزش عالی برتر جهان اسلام و جايگاه قابل قبول در بین دانشگاه های تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی جهان می باشد.

برنامه راهبردی دانشگاه از  طریق رایانامه زیر قابل درخواست است:
entrepreneurship@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 فروردین 1400 - 12:03