سند دانشگاه کارآفرین


سند دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

در این سند تلاش شده تا ماحصل هم اندیشی های منظم چندباره در سطوح مختلف درون دانشگاهی، استانی و ملی با مشارکت اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، مدیران اجرایی و دانشگاهی، محققان و صاحب نظران، فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان که مشروح آن در گزارش مربوطه آمده است، الگویی جامع برای دانشگاه کارآفرین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ارایه شود. این الگو در قالب ماتریسهایی دربرگیرنده چالشها و راهكارهای متناظر برای تدوین کارآفرینی در ساختار تشكیلاتی و مدیریتی، کارکردهای آموزشی، پژوهشی و فناوری و اجتماعی فرهنگی مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمان بندی پیشنهادی برای تحقق سیاستهای اجرایی، سطح کنشگری دست اندرکاران، ملزومات حمایتی و نشانگرهای پیشرفت برگزیده است. امید می رود این تلاش مبتكرانه و خودجوش که تجلی پویش و هم افزایی متعهدانه مبتنی بر خردجمعی است با ارسال سند تهیه شده به وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، و فراهم شدن مقدمات تصویب آن در سطح ملی و اجرایی شدن آن (ابتدا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان پایلوت) به سرانجام مطلوب برسد. جزییات در متن سند اصلی ارایه شده و از طریق رایانامه زیر قابل درخواست است:
entrepreneurship@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 فروردین 1400 - 12:02